BİR FELSEFE DALI OLARAK ESTETİK

BİR FELSEFE DALI OLARAK ESTETİK

Estetik hem güzel olanı hem de güzel sanatların yapısını inceleyen bir felsefe dalıdır. Estetik hakkında ilk görüşlerini bildiren kişi Alexander Baumgarten’dir. Onun ifadesi ile estetik duygusal bilginin bilimidir. Kendine konu edindiği alan duygusal yetkinliktir. Ulaşmak istediği aslında güzel olanın üzerine düşünme sanatıdır.

Alexander Baumgarten’dan sonra estetiğin üzerine Alman felsefeci Kant’ta bir takım bilgiler sunmuştur. Kant’a göre insanların dış dünyada var olan her şeye güzel ve çirkin kelimeleri ile gösterdikleri tepkilerin ifadesidir. Fakat bu iki kelimenin ifade etikleri kesin değildir. Özneldir ve rölatiftir. Yine sanat ya da doğa ile ilgili yorumlarda kullanılan kelimeler sadece güzel ve çirkin değildir. Yüce, ürpertici, uyumlu, anlamlı, dengeli gibi bazı ifadelerde kullanılabilir.

Estetik anlamının içinde iki farklı anlam bulunmaktadır birincisi maddi nesne diye tanımlanır. İkincisi ise erkeksel nesnedir. Erkeksel nesne de kişilerin nesneye yükledikleri anlamlar göz önüne alınır. Yani zihnin içinde yer alır. Maddi nesne ise kişinin zihninden bağımsızdır. Eğer estetiği erkeksek tanımla tanımlarsak o zaman estetiğin konusunu estetik yaşantı olarak belirlemiş oluruz. Kant’ta bunu savunur. Bu fikre göre estetik yaşantı çıkarsızdır. Bu sebeple estetik ahlaktan da bilimden de ayrılır. Her ikisi de nesneleri kendi alanları içine alır, sahip olmak ister ve kullanarak tüketir. Oysa estetik kullanılmaz, tüketilmez sadece belirli bir mesafeden seyredilir.