Estetik Nedir?

Öncelikle estetik nedir onun tanımını yapmak ile başlayalım. Hem sanatta hem de doğada güzele yönelmenin adına estetik denmektedir. Sanatsal estetik sadece insanların yaptıkları eserlerdeki güzelliği ele aldığı için sınırlı olarak kabul edilir.

Diğer bir ifade ile estetik güzelliğin üzerine düşünme, onun üzerine araştırma eylemleridir. Baumgarten isimli şahıs estetiği “ duyumsal bilginin doğruluğunun bilinmesi” olarak tanımlamıştır.

Estetiğin ilgilendiği bazı sorular üzerinde durmak gerekirse eğer; Güzellik nedir? Haz duygusunun kaynağı nedir? Sanat nedir? sanat edersi nedir? Doğal güzellik nedir? Sanatsal güzellik ile doğal güzellik arasında nasıl bir fark vardır? Estetik yargıları nelerdir? İyi, hoş, doğru, yüce gibi kavramların güzellik kavramı ile nasıl bir ilişkisi vardır? gibi sorular ortaya çıkmaktadır.

Estetiğin tanımını yaptık ve ilgilendiği sorulardan bahsettikten sonra,şimdi de estetiğin temel kavramlarını ele alalım.

  1. GÜZELLİK: nesnelerin kişilere haz veren nitelikleridir.
  2. HAZ DUYGUSU: ortaya çıkan olumlu heyecanlanma ve hoşlanma.
  3. ESTETİK ÖZNE: var olan güzelliği algılayan kişidir.
  4. ESTETİK TAVIR: bir varlığa çıkar gütmeksizin yönelmedir.
  5. ESTETİK: ayırım yapmaksızın doğadaki ve sanattaki güzelliklere yönelmedir.
  6. SANAT: estetik bir takım nesneler yaratma uğraşıdır.
  7. SANAT FELSEFESİ: sanatı ve sanattaki güzellikleri ele alır.
  8. SANAT ESERİ: insanlar tarafından yapılan eserler.

Sanat eserleri bazı özelliklere sahiptir. Öncelikle benzeri yoktur ve tektir. Amaç ya da yarar gözetmez. Kullan için yapılmazlar. Taşıdığı içerik ile var olan biçimi arasında bir uyumluluk vardır.

Zanaat Eseri:

Bu eserler tıpkı sanat eserleri gibi doğada bulunmazlar kişiler tarafından üretilirler. Sanat eserinden tek farklı belli bir amaç için üretilirler ve kullanılırlar.

Güzel Sanatlar:

Bu sanat dalı herhangi bir ekonomik değeri barındırmayan, amacı sadece estetik güzellik taşıyan bir eser yaratmak olan bir sanattır.

Doğadaki Güzellik:

İnsan tarafından yaratılmamış, ortaya konmamış olan güzelliğe denilir.

Sanattaki Güzellik:

İnsanın yaratıcılığının ortaya konulduğu ve sonradan ortaya çıkan güzelliğe denilir.